جوانان

جوانان (2)

منتشرشده در: جوانان
1-                اثرپذيري انسان، موجودي اثرپذير و آموزش بردار است و به طور غريزي و طبيعي، ديده‌ها و شنيده‌ها را مي‌آموزد. اين طبيعت انساني در دوران جواني، از زمينه‌ها و توانايي بيشتري برخوردار است و از آن جايي كه فكر و دل جوانها هنوز دچار دغدغه روزگار و انواع مسائل فردي و اجتماعي نشده شرايط بسيار مناسبي براي يادگيري دارد و قلب و دل او مانند زمين آماده كشت، هر دانه‌اي را مي‌پذيرد و مي‌پروراند. ـ دل جوان، آماده پذيرش آموزشهاست…
منتشرشده در: جوانان
اگر شما صدبار یک رژیم سیاسی را عوض و بدل کنید اما فرهنگ مردم همان باشد- یعنی باورهایشان همان باورها باشد، احساسات عواطف و هیجانات شان همان احساسات و عواطف و هیجانات باشد و خواسته‌هایشان همان خواسته ها باشد – باز به دست خودشان نظام جدید سیاسی را تبدیل می کنند به عین رژیم سیاسی سابق. و این سلسله ادامه دارد. آنچه باید پدید آید تغییر در فرهنگ است. یکی از آموزه های مشترک همه ادیان و مذاهب جهانی اتفاقا…
Go to top