منابع درسی ما نیازمند به‌روز شدن دارد

واژه نصاب (Curriculum) به‌اختصار ازریشه (race course) به‌معنای میدان مسابقه یا فاصله‌ی راهی است که افراد طی کنند تا به‌هدف مورد نظربرسند و منظور آن درآموزش و پرورش، همان مسیرحرکت است که باید برای دست یابی به هدف طی شود. براین اساس رسالت نظام های آموزشی است که چنین میدان رقابت را برای دانش‌آموزان ترسیم نمایند که دارای نقطه‌ی آغازو پایان باشد ودوندگان (دانش‌آموزان) بایدازنقطه آغازحرکت کرده و با طی مسیرمعین به‌نقطه پایانی برسند، ازجهتی این مسیر بدون چالش نیست وعبورازآن به طورفزاینده دشواراست. با این نوع نگرش رسالت ما نیز درخصوص نصاب آموزشی با توجه به‌پیشرفت علوم پرچالش می شود. و با درک و فهم این واقعیت که امروز اطلاعات و داده های علمی با سرعت غیر قابل کنترول ، تغییرات بنیادی را درتمامی ابعاد زندگی بشر رونماء کرده است. (خوراک وپوشاک ، طرزمعیشت، تکنالوژی معلوماتی ، آموزش وپروش ، بهداشت ،جامعه مدنی وشهروندی جهانی ...) پس ایجاب می‌نماید تا مدیران و رهبری نظام آموزشی کشور با ملاحظه‌ی دستاوردهای علوم در نصاب آموزشی تغییرات کمی وکیفی را وارد نمایند که از جهتی پاسخ‌گوی نیاز مندی های جامعه و ازجانبی دانش‌آموزان دریک خلای علمی و دور از واقعیت‌های روز قرارنگیرند و بتوانند هم‌گام با دانش روز حرکت نمایند و این آرمان برآورده نمی شود تا این‌که نصاب آموزشی خود را به‌روز کنیم که بصورت تخصصی انکشاف نصاب تعلیمی؛ دارای چهار مرحله اساسی می باشد: تشخیص نیازمندی ها، طراحی نصاب، اجرای فعالیت‌های آموزشی و ارزیابی نصاب است، اما قبل از آن‌که نصاب تعلیمی را انکشاف دهیم، بررسی موارد زیر الزامی است: بررسی هدف‌های اساسی، بررسی هدف‌های فرعی ، مشخص کردن انواع فرصت‌های یادگیری ، انتخاب طرح‌های مناسب برای تدریس ، مشخص کردن ویژگی‌ طرح‌های انتخاب شده وتامین شرایط اجرای طرح استند که دربخش های ذیل می‌توانند مؤثر واقع شوند؛ درقدم نخست هدف‌های تعلیم وتربیه مشخص شوند. (هدف های تعلیم وتربیه معیارهایی هستند برای انتخاب دروس ، محتوای آن ها ، تنظیم روش های آموزش وتهیه امتحانات ووسایل ارزیابی) که مفاهیم زیر را احتواء می‌نمایند:

1-    جهت‌گیری اهداف که شامل؛ دانش، ذهنیت و مهارت می‌باشد و شاگردان را دربرآوردن نیازهای شان یاری می‌دهد.

2-    جهت ایجاد محرک‌ها ومعنا دارساختن فعالیت‌های مکاتب، روش‌های معینی پیشنهاد گردد واین امرسبب می‌شود تا مکاتب با تهیه ی مواد ممد درسی شاگردان را درتآمین نیا زهای آموزشی کمک نمایند. البته درتعیین اهداف برنامه های آموزشی از علوم فلسفه، تعلیم و تربیه، روانشناسی عمومی و روانشناسی تربیتی کمک خواسته می‌شود.

دربخش بعدی انکشاف نصاب تعلیمی، انتخاب راهکارهای است که جهت رسیدن به‌هدف‌های آموزشی کمک می‌کند:

الف ) تعیین نوع تجارب که بتواند مارا به هدف های تعلیمی برساند.

ب)چگونگی ایجاد شرایط وتعیین موقعیت‌های که سبب انگیزش انواع فعالیت ها وتجارب یادگیری برای دانش‌آموزان می‌باشد. دربخش سومی انکشاف نصاب تعلیمی اندیشیدن درمورداینکه چگونه می توان تجارب وفعالیت های یادگیری را برای آموزش مؤثرسازمان داد.

پروانه ثبات: متخصص نصاب تعلیمی

Go to top