«بهره وری بهینه» و «باروری بیشینه»

من مردمی را دیدم با «امکاناتی فراوان» ،اما با «عقلانیّتی پریشان».

نه «تعقُّلي تا از امكانات بهره جويند»

و نه «تحوُّلی تا راه نجات را بپويند»؛

زيرا این مهم نیست که چقدر «منافعِ بنیادین» و «منابع زیرزمین» داریم ؛

اگر «بخردانه ندانیم» و «عالمانه نتوانیم»

که «راه صعود پوییم» و از آن ها «سود جوییم»،

آن «منابع عظیم» و «ذخائر قدیم» ،

هرچند «رایگان» و «شایگان» باشد،

نه «دردی را درمان» و نه «شگردی را بسامان» می کند.

برای «بهره وری بهینه» و «باروری بیشینه»،

باید از «جُمود رُست» و از خِرَد «سود جُست»!

شفیعی- مطهر

---------------------------

شگرد: روش،طریقه، فن و طرز عمل

بسامان: خوب و نیکو و مرتب و با نظم و آراستگی

جُمود: بسته شدن،یخ بستن آب،خشکی و افسردگی

رُستن: روییدن ،سبزشدن و سر از خاک برآوردن

Go to top