«بُت ها» یا «بُتواره ها»؟!

«بزرگ ترین چالش» و «سترگ ترین آغالش»

در این «شهرِ فروپاشیده» و این «دهرِ درهم تنیده»،

«بینوایی» است،نه «بی خدایی» !

«پرستش» هست،«پُرسش» نیست!

«عقل» هست،«تعقُّل» نیست!

«شعار» هست،«شعور» نیست!

مشکل،«وفورِ خدا» است «بی حضورِ هُدا»!

در اینجا هر «ناخدایی» داعیه «خدایی» دارد

و هر «ترسایی»،ادّعای «پارسایی»!

«خُدای وحید» بدون «هُدای توحید»

«ثَبات» دارد، ولی نیاز به «اثبات» ندارد.

این ما هستیم که باید «ایمانمان را اثبات» و به «آرمانمان مباهات» کنیم.

همه «پیام آوران» و «حق باوران» آمدند،

«بت ها را شکستند»،امّا اکنون «بُتواره ها به جایشان نشستند»!

انسان ها باید بیاموزند که در همه «عالَم» در برابرِ هیچ «آدَم»،

نه سر «فرود» آورند و نه سر بر «سجود»!

«طاعت ویژه او» است و «اطاعت آویژه هو»!

شفیعی_مطهر

------------------------------

بُتواره: کسی یا چیزی را که به جای بت بپرستند

چالش: جنگ و جدال،جولان و حمله

آغالش: برانگیختن،برشوراندن،به جنگ وادارکردن

تنیدن: بافتن،تابیدن،(تنیده: بافته شده)

وفور: فراوانی، بسیاری

هُدا: راستی، رستگاری ،راهنمایی

ترسا: راهب ،راهب مسیحی

ثَبات:برقراربودن،پایداری،پابرجابودن

آویژه: ویژه،خاص،خالص

Go to top